O firmie

Geodezyjna obsługa inwestycji

Do realizacji prac pomiarowych stosowane są 3 odbiorniki satelitarne GPS, siedem atestowanych, opatrzonych certyfikatem ISO 9001, tachimetrów elektronicznych z automatyczną rejestracją danych pomiarowych i możliwością ich dalszej komputerowej obróbki, łączność radiowa na własnej częstotliwości oraz 9 samochodów. Ponadto wykorzystywany jest klasyczny sprzęt geodezyjny, jak np.: teodolity 10" i 20", pionowniki optyczne, niwelatory precyzyjne i techniczne oraz nowoczesne, wysokowydajne elektroniczne wykrywacze urządzeń podziemnych. Do obliczeń i opracowań wyników pomiarów stosuje się dziesięć stanowisk komputerowych (w tym siedem stanowisk do redakcji i prowadzenia map cyfrowych) oraz 2 plotery, kopiarkę wielkoformatową OCE i skaner.

Polityka jakości

Polityka jakości GPG Pryzmat wynika z jej strategii, która zmierza do utrzymania stabilnej i znaczącej pozycji na rynku usług geodezyjnych.

Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz oferowanych wyrobów i usług ze szczególnym uwzględnieniem opracowań fotogrametrycznych oraz pomiarów z zastosowaniem techniki GPS
  • identyfikowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów przebiegających w GPG Pryzmat ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów procesów o zasadniczym znaczeniu dla spełniania wymagań Klientów
  • określanie i monitorowanie szczegółowych celów jakości dla procesów
  • zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości i stanu zadowolenia Klienta w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności oraz efektywności procesów
  • konsekwentne spełnianie wymagań Klienta i stosownych wymagań prawnych dla oferowanych wyrobów we wszystkich procesach związanych z realizacją wyrobów
  • systematyczne szkolenie personelu i dążenie do podnoszenia jego kompetencji w celu lepszego spełniania wymagań Klienta oraz zapewnienie i utrzymanie poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy w GPG Pryzmat

Kierownictwo GPG Pryzmat zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność jest okresowo oceniana.